ГоловнаОрганізація освітнього процесу в умовах воєнного стану

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна: денна, вечірня); заочна (дистанційна); індивідуальна (екстернатна, сімейна, вона ж – домашня, педагогічний патронаж).

Організація освітнього процесу може здійснюватись в очному і дистанційному режимах, або за змішаною формою, що поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання можливе, зокрема, для різного виду занять (практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – в дистанційному). Або для різних груп одного класу: частина учнів класу навчаються очно, інша – дистанційно в асинхронному режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному режимі. При цьому для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти.

Заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу.

За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми здобуття освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Рішення приймається за участю батьків. Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати дистанційну форму або індивідуальний графік навчання, або перевести дитину на екстернатну форму навчання. Для учнів, батьки яких оберуть навчання онлайн, у закладі освіти можуть організовуватись окремі класи з дистанційною формою організації освітнього процесу.

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації в населеному пункті.

Вимоги до організації освітнього процесу врегульовано Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09. 2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394 (зі змінами), (далі – Санітарний регламент).

Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу навчального навантаження протягом тижня, а також допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів наведено в додатках 7, 8 до Санітарного регламенту.

Відповідно до пункту 8 розділу V Санітарного регламенту при використанні технічних засобів навчання (далі – ТЗН) під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності.

Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведено в додатку 3 до Санітарного регламенту.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

  • 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
  • 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
  • 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
  • 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
  • 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.

Особи, які здобули базову середню чи повну загальну середню освіту в закладах освіти на тимчасово окупованій території України та в закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, можуть замовити дублікати документів про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917.

Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

До заяви про виготовлення дубліката додаються підтвердження про оплату послуги з виготовлення дубліката та довідка з навчального закладу, у якому навчався випускник, щодо результатів річного оцінювання його навчальних досягнень та результатів державної підсумкової атестації або інші письмові дані щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень випускника та результатів державної підсумкової атестації.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника у порядку, визначеному абзацом другим пункту 4 Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2014 року № 570.

Окрім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про базову середню освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО (адреса електронної пошти: info@inforesurs.gov.ua).

Для дистанційного навчання, зокрема з метою забезпечення належних умов для вивчення української мови на непідконтрольних Україні територіях, здобувачі освіти можуть користуватися послугами таких закладів і освітніх платформ: Державний ліцей «Міжнародна українська школа», Українська дистанційна школа (УДШ), «Атмосферна школа», дистанційна школа «Оптіма», Академія сучасної освіти «А+», платформа сучасної освіти «ThinkGlobal Online», дистанційна школа «Liko Education Online», освітня платформа «OkStudy», науково-дослідницька школа «Базис» спільно з Viber-спільнотою «Школа_інфо» тощо. Повний перелік дистанційних шкіл та навчальних платформ, які надають безкоштовний доступ для учнів, розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України.

Також на освітній платформі «Всеукраїнська школа онлайн» розміщено матеріали, що сприяють наданню рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5-11 класів.